Підготовка насіння вівса до посіву

 2323На сьогодні в зерновій галузі аграрного сектору України вдалося досягти значних успіхів у виробництві зерна. Проте,  останнім часом   проявляється тенденція монокультури в структурі посівних площ, внаслідок чого стало  витіснення  менш урожайних культур. Однією з таких є овес ярий посівний. Один із основних резервів підвищення рівня продуктивності сучасних сортів вівса є максимально ефективне використання насіннєвого матеріалу з високим показником посівних якостей.

 Україна входить у десятку найбільших виробників вівса. Але в останнє десятиріччя площі під ним істотно зменшилися. Це пов’язано як із ціновою політикою на ринку, так і безпосередньо з урожайністю культури. Також простежуються ще декілька факторів, які впливають на поширення виробництва вівса: це, зокрема, поступове наближення культури до круп’яного напряму використання, а саме розширення асортименту голозерних сортів та звуження зони вирощування через зменшення зволоженості територій.

 Овес відзначається досить високим потенціалом продуктивності. Так, на сортодільницях України його врожайність досягає 6,5-8,0 т/га. Проте в умовах виробництва показник урожайності значно нижчий.

Сівба високоякісним насінням є одним з найважливіших заходів одержання високого врожаю вівса

Як відомо, зерно вівса дуже не вирівняне – нижнє в колоску значно крупніше, ніж верхнє. Продуктивність нижніх зерен також значно вища. При посіві крупним насінням (нижніми зернами) можна одержати  врожай на 1,5 ц/га більший, ніж при посіві дрібнішим насінням.

Рослини вівса, вирощені з крупнішого насіння, краще розвиваються і менше випадають під час вегетації від різних несприятливих умов, ніж рослини, вирощені з дрібного насіння .

Інтенсивний розвиток рослин, вирощених із крупного ваговитого насіння, пояснюється кращим живленням їх у перший період життя за рахунок більшого запасу поживних речовин у ньому. Оскільки крупне насіння дає і більш дружні сходи, польова схожість його значно більша, ніж дрібного. Особливо різко це помітно на важких запливаючих ґрунтах. Сівба крупним насінням має ще й те значення, що його можна загортати в разі потреби глибше, щоб воно потрапило у вологий шар ґрунту. Перевага крупного вирівняного насіння порівняно до звичайного особливо різко буває виражена в несприятливі роки.

Одним із методів отримання якісного посівного насіння є його передпосівна підготовка шляхом очищення та виокремлення найпродуктивніших фракцій. Саме з підготовки якісного насіння високого потенціалу розпочинаються точні агротехнології. Вітчизняним стандартом показник крупності для насіння вівса не нормується, хоча він частково враховується під час визначення чистоти за ДСТУ 4138-2002. Тому насіння, яке в процесі просіюван­ня пройшло через підсівне решето типорозміром 1,5×20,0 мм  вважається дрібним і відноситься до відходу, а те, що залишилось  на решеті, зараховується до насіння без його поділу на крупність. Але фактично, у виробництві, вико­ристовують решета на насіннєочисних машинах для отри­мання дещо крупніших фракцій насіння. Тому важливим завданням у вирішенні зазначеної проблеми є розроблен­ня технології, яка шляхом відбору відповідних фракцій насіння  забезпечить отримання насіннєвого матеріалу з високими  показниками якості, а відтак — максимальну продуктивність посіву

На початкових етапах органогене­зу та в цілому за період вегетації фракції насіння різної крупності суттєво не впливають на зростання й розвиток рослин вівса. Тобто вегетаційний період буде рівномірний. На швидкість настання й проходження окремих фаз розвитку незначний вплив мають норми окремих застосовуваних добрив. Так, прискорені темпи росту й розвитку рослин відзначаються за внесення азотних добрив у нормі N60. Спостереження за сортами вівса щодо настання певних фено­логічних фаз розвитку рослин показують, що сорт Нептун на три-чотири дні раніше вступає у фазу викидання волоті, порівняно з сортом Парла­ментським, що пов’язано з групою стиглості сортів.3434

На практиці присутнє зниження  польової схожості насіння з фракцією 1,7-2,0 мм, що пояснюється меншими показниками посівних якос­тей (енергія проростання, лабораторна схожість), тобто чим дрібніша фракція, тим  менший запас поживних речовин у насінні, що безпосередньо впливає на початок зростання рослин.

Удоб­рення посівів сприяє підвищенню польової схожості насіння залежно від сортової реакції культури.

Використання на посів крупного насіння підвищує продуктивність рослин не лише в перший  рік, але і в потомстві. Важливим прийомом підвищення якості насіння є повітряно-теплове та сонячне його обігрівання. Особливо необхідним буває застосування цього прийому, якщо процес дозрівання насіння за осінньо-зимовий період ще неповністю закінчився. Повітряно-теплове та сонячне обігрівання насіння значно прискорює процес дозрівання, внаслідок чого підвищується енергія проростання та схожість, що сприяє одержанню дружних сходів. Перед сівбою насіння обов’язково протруюють.

 

 

Останні коментарі

    Архіви

    Категорії

    EnglishUkrainian