Підготовка насіння вівса до посіву

 2323На сьогодні в зерновій галузі аграрного сектору України вдалося досягти значних успіхів у виробництві зерна. Проте,  останнім часом   проявляється тенденція монокультури в структурі посівних площ, внаслідок чого стало  витіснення  менш урожайних культур. Однією з таких є овес ярий посівний. Один із основних резервів підвищення рівня продуктивності сучасних сортів вівса є максимально ефективне використання насіннєвого матеріалу з високим показником посівних якостей.

 Україна входить у десятку найбільших виробників вівса. Але в останнє десятиріччя площі під ним істотно зменшилися. Це пов’язано як із ціновою політикою на ринку, так і безпосередньо з урожайністю культури. Також простежуються ще декілька факторів, які впливають на поширення виробництва вівса: це, зокрема, поступове наближення культури до круп’яного напряму використання, а саме розширення асортименту голозерних сортів та звуження зони вирощування через зменшення зволоженості територій.

 Овес відзначається досить високим потенціалом продуктивності. Так, на сортодільницях України його врожайність досягає 6,5-8,0 т/га. Проте в умовах виробництва показник урожайності значно нижчий.

Сівба високоякісним насінням є одним з найважливіших заходів одержання високого врожаю вівса

Як відомо, зерно вівса дуже не вирівняне – нижнє в колоску значно крупніше, ніж верхнє. Продуктивність нижніх зерен також значно вища. При посіві крупним насінням (нижніми зернами) можна одержати  врожай на 1,5 ц/га більший, ніж при посіві дрібнішим насінням.

Рослини вівса, вирощені з крупнішого насіння, краще розвиваються і менше випадають під час вегетації від різних несприятливих умов, ніж рослини, вирощені з дрібного насіння .

Інтенсивний розвиток рослин, вирощених із крупного ваговитого насіння, пояснюється кращим живленням їх у перший період життя за рахунок більшого запасу поживних речовин у ньому. Оскільки крупне насіння дає і більш дружні сходи, польова схожість його значно більша, ніж дрібного. Особливо різко це помітно на важких запливаючих ґрунтах. Сівба крупним насінням має ще й те значення, що його можна загортати в разі потреби глибше, щоб воно потрапило у вологий шар ґрунту. Перевага крупного вирівняного насіння порівняно до звичайного особливо різко буває виражена в несприятливі роки.

Одним із методів отримання якісного посівного насіння є його передпосівна підготовка шляхом очищення та виокремлення найпродуктивніших фракцій. Саме з підготовки якісного насіння високого потенціалу розпочинаються точні агротехнології. Вітчизняним стандартом показник крупності для насіння вівса не нормується, хоча він частково враховується під час визначення чистоти за ДСТУ 4138-2002. Тому насіння, яке в процесі просіюван­ня пройшло через підсівне решето типорозміром 1,5×20,0 мм  вважається дрібним і відноситься до відходу, а те, що залишилось  на решеті, зараховується до насіння без його поділу на крупність. Але фактично, у виробництві, вико­ристовують решета на насіннєочисних машинах для отри­мання дещо крупніших фракцій насіння. Тому важливим завданням у вирішенні зазначеної проблеми є розроблен­ня технології, яка шляхом відбору відповідних фракцій насіння  забезпечить отримання насіннєвого матеріалу з високими  показниками якості, а відтак — максимальну продуктивність посіву

На початкових етапах органогене­зу та в цілому за період вегетації фракції насіння різної крупності суттєво не впливають на зростання й розвиток рослин вівса. Тобто вегетаційний період буде рівномірний. На швидкість настання й проходження окремих фаз розвитку незначний вплив мають норми окремих застосовуваних добрив. Так, прискорені темпи росту й розвитку рослин відзначаються за внесення азотних добрив у нормі N60. Спостереження за сортами вівса щодо настання певних фено­логічних фаз розвитку рослин показують, що сорт Нептун на три-чотири дні раніше вступає у фазу викидання волоті, порівняно з сортом Парла­ментським, що пов’язано з групою стиглості сортів.3434

На практиці присутнє зниження  польової схожості насіння з фракцією 1,7-2,0 мм, що пояснюється меншими показниками посівних якос­тей (енергія проростання, лабораторна схожість), тобто чим дрібніша фракція, тим  менший запас поживних речовин у насінні, що безпосередньо впливає на початок зростання рослин.

Удоб­рення посівів сприяє підвищенню польової схожості насіння залежно від сортової реакції культури.

Використання на посів крупного насіння підвищує продуктивність рослин не лише в перший  рік, але і в потомстві. Важливим прийомом підвищення якості насіння є повітряно-теплове та сонячне його обігрівання. Особливо необхідним буває застосування цього прийому, якщо процес дозрівання насіння за осінньо-зимовий період ще неповністю закінчився. Повітряно-теплове та сонячне обігрівання насіння значно прискорює процес дозрівання, внаслідок чого підвищується енергія проростання та схожість, що сприяє одержанню дружних сходів. Перед сівбою насіння обов’язково протруюють.