Способи збирання зернових колосових

Спеціалісти відділу контролю у насінництві та розсадництві управління фітосанітарої безпеки надають роз*яснення щодо способів збирання зернових колосових .

Розрізняють одно- і двофазний способи збирання зернових культур.

       Однофазний спосіб (пряме комбайнування) полягає в тому, що хліба скошують, обмолочують, зерно очищають і збирають у бункер, солому вивантажують на поле. Ці операції виконують в безперервному потоці однією машиною — комбайном. Збирання прямим комбайнуванням проводять лише за умови повної стиглості хлібів.

        Двофазний спосіб (роздільний) характеризується тим, що хліба в стадії воскової стиглості скошують рядковими або валковими жатками у валки, де зернові дозрівають і підсихають. Після цього їх підбирають і обмолочують комбайном-підбирачем. Роздільне збирання виконують за два проходи збирального агрегату по одному і тому ж полю.

       1У період воскової стиглості хлібної маси проводять роздільне збирання, а при повній стиглості хлібостою переходять на повне комбайнування. Перехід від воскової стиглості до повної становить 4-8 днів. У цьому випадку спосіб роздільного збирання якнайбільше відповідає агротехнічним вимогам щодо збирання зернових, оскільки дозволяє розпочати жнива при восковій стиглості хлібів, у той час, коли пряме комбайнування можливе лише за повної стиглості.

       Фазу воскової стиглості можна визначити за такими ознаками: колос жовтий або бурий, зерно втрачає пружність, воно важко витискується із оболонки і легко скочується в кульку.

         Під час збирання зерна озимих культур враховують їхні сортові особливості. Остисті форми збирають у першу чергу, оскільки вони більшою мірою піддаються осипанню зерна за сухої погоди, а за умови вологої і дощової — проростанню його в колосі. Тверду пшеницю можна збирати пізніше, оскільки вона стійкіша до осипання.

        Кра­щим спо­со­бом зби­ран­ня урожаю зер­но­вих ко­ло­со­вих слід вва­жа­ти пря­ме ком­бай­ну­ван­ня, яке про­во­дять за до­сяг­нен­ня по­вної стиг­лості й во­ло­гості зер­на 14-17%. Жни­ва при цьо­му спо­собі слід закінчи­ти за 10-12 днів. 

          2Під пря­ме ком­бай­ну­ван­ня відво­дять, пе­ре­дусім, чисті по­ля з рівномірно дозріли­ми хліба­ми, де тра­востій віднос­но низь­ко­рос­лий і стійкий до ви­ля­ган­ня, а зер­но сла­бо оси­пається з ко­ло­са. Посіви зі зрідже­ним тра­во­стоєм, але чисті від бур’янів теж доцільно зби­ра­ти цим спо­со­бом.

           Роздільним спо­со­бом слід зби­ра­ти ви­со­ко­рослі, схильні до ви­ля­ган­ня та оси­пан­ня сор­ти з гу­с­то­тою стеб­ло­с­тою не мен­ше 280-300 шт./м2, а та­кож нерівномірно до­сти­га­ючі та силь­но за­бур’янені посіви. Роз­по­чи­на­ти роздільне зби­ран­ня тре­ба в кінці фа­зи вос­ко­вої стиг­лості.

         Підсохлі вал­ки підби­ра­ють че­рез кілька днів і об­мо­ло­чу­ють. Пізнє зби­ран­ня валків не ба­жа­не, оскільки при цьо­му різко зро­с­тає чи­сельність і шко­до­чинність кло­па че­ре­паш­ки та кількість про­рос­ло­го зер­на внаслідок до­що­вої по­го­ди чи ви­па­дан­ня ро­си.
          Зби­ран­ня різних куль­тур теж має свої особ­ли­вості. Ок­ремі зернові колосові куль­ту­ри, зва­жа­ю­чи на їхні бо­танічні та біологічні вла­с­ти­вості, по­тре­бу­ють індивіду­аль­но­го підхо­ду.

         Ози­ме жи­то зби­ра­ють як пря­мим ком­бай­ну­ван­ням, так і роздільним спо­со­бом за­леж­но від ста­ну посіву. Тре­ба ма­ти на увазі, що ця куль­ту­ра ду­же схиль­на до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня й про­ро­с­тан­ня зер­на в ко­лосі, то­му її ре­ко­мен­до­ва­но зібра­ти за 7-8 днів.
         Ячмінь, овес і яру пше­ни­цю доцільно зби­ра­ти пря­мим ком­бай­ну­ван­ням у фазі по­вної стиг­лості зер­на за во­ло­гості 16-17%. Роздільне зби­ран­ня за­сто­со­ву­ють ли­ше в разі особ­ли­во­го ста­ну посівів (ви­со­ко­рослі, за­бур’янені, не­до­стиглі, схильні до ви­ля­ган­ня й оси­пан­ня). Ози­мий ячмінь, як­що пе­ре­стоїть, ду­же схиль­ний до оси­пан­ня та ви­ля­ган­ня, то­му йо­го слід зби­ра­ти швид­ко.

       Під час збирання гороху важливо визначити оптимальний строк: надто ранній призводить до недобору врожаю, пізній — до втрат унаслідок розтріскування бобів і осипання насінин. Скошувати горох у валки потрібно за пожовтіння 60–75% бобів, за вологості зерна 30–35%. За зниження вологості до 16–19% розпочинають підбирання й обмолочування валків. За вищої вологості спостерігається пошкодження зародка насіння, а за нижчої — подрібнені зернівки. На чистих посівах (за вирощування безлисточкових сортів гороху) застосовують пряме комбайнування за повної стиглості бобів і вологості зерна 15–17%.

       У разі значної затримки із дозріванням і підсиханням культур, високої забур’яненості посівів ефективним є хімічне підсушування — десикація рослин. Технологію десикації розроблено для кожної культури, для підсушування рекомендують застосовувати здебільшого Реглон-S.

      Збирання урожаю є заключним етапом тривалого технологічного циклу вирощування сільськогосподарських культур, за якого необхідно чітко дотримуватися своєчасності та строків виконання робіт.